REGULAMIN

§ 1 Postanowienia Ogólne

 1. Przedmiotem regulacji niniejszego Regulaminu są zasady funkcjonowania sklepu internetowego prowadzonego pod domeną internetową https://revitalash.pl/ (dalej zwanym Sklep internetowy), w tym zasady dokonywania i realizacji zamówień, procedura rozpatrywania reklamacji i zwrotu towarów, ochrona danych osobowych klientów.
 2. Przystępując do korzystania ze Sklepu internetowego, klient zobowiązany jest zaakceptować niniejszy regulamin, a także powstrzymać się od korzystania ze Sklepu w sposób bezprawny lub naruszający prawa innych klientów. W szczególności, Klient zobowiązany jest:
  1. Nie dostarczać i nie przekazywać treści zabronionych przez przepisy prawa;
  2. Korzystać ze Sklepu w sposób nie zakłócający jego funkcjonowania;
  3. Nie rozsyłać i nie umieszczać w ramach Sklepu niezamówionej informacji handlowej lub szkodliwego oprogramowania.
 3. Podmiotem prowadzącym Sklep internetowy jest spółka z o.o., prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą RWK Cosmetics sp. z o. o. - Wyłączny dystrybutor marki RevitaLash w Polsce. Spółka zarejestrowana jest pod adresem ul. Tomaszewskiego 11, 60-692 Poznań; NIP: 972 130 86 03, zwana dalej Sprzedającym.
 4. Wszystkie znaki i nazwy handlowe zamieszczone na stronie są znakami zastrzeżonymi służącymi jedynie identyfikacji produktów.
 5. Wszystkie ceny towarów, które znajdują się w ofercie sklepu są cenami brutto, czyli zawierają podatek VAT.
 6. Cennik nie stanowi oferty w rozumieniu postanowień art. 66 Kodeksu Cywilnego.
 7. Każdy klient otrzymuje fakturę lub paragon fiskalny. Wystawienie faktury VAT jest równoznaczne z upoważnieniem sklepu do jej wystawienia bez podpisu klienta.
 8. Osoby chcące zamawiać produkty z fakturą wewnątrzwspólnotową ze stawką podatku VAT - 0 obowiązane są przesłać mailem lub faksem dokument poświadczający nadanie unijnego NIP-u. Po ustaleniu wysokości kosztów przesyłki podajemy wartość do wpłacenia na konto.

§ 2 Zamówienia

 1. Sklep internetowy umożliwia dokonywanie zakupów za pośrednictwem sieci Internet, zarówno dla klientów prowadzących działalność gospodarczą i dokonujących zakupu w celu związanym bezpośrednio z prowadzoną działalnością (dalej Przedsiębiorcy), jak i dla klientów dokonujących zakupu w celu niezwiązanym z prowadzoną działalnością gospodarczą (dalej Konsumenci).
 2. Zamówienia mogą być składane w następujący sposób:
  1. Za pośrednictwem Sklepu internetowego, 24h na dobę, w okresie całego roku kalendarzowego; zamówienia złożone w ten sposób w dni wolne od pracy, będą realizowane od następnego dnia roboczego.
  2. Telefonicznie, pod numerami telefonów +48 61 827 42 50, +48 601 390 028, +48 691 314 050, w dni robocze w godzinach od 8:00 do 16:00.
 3. Złożenie zamówienia za pośrednictwem Sklepu internetowego polega na wybraniu produktów zawartych w ofercie Sklepu, wskazaniu ich ilości, wybraniu sposobu ich dostawy oraz wypełnieniu formularza zamówienia. Złożenie zamówienia następuje poprzez kliknięcie przycisku o treści “Potwierdzenie zamówienia”.
 4. Zamówienie złożone telefonicznie lub faxem powinno zawierać co najmniej następujące informacje:
  1. Rodzaj zamawianych produktów i ich ilość;
  2. Wskazanie rodzaju żądanego rachunku (paragon/faktura VAT);
  3. Dane klienta niezbędne do dokonania wysyłki, ewentualnie także do wystawienia faktury VAT, a co najmniej imię i nazwisko (nazwę), adres dostawy;
  4. Wskazanie sposobu dostawy.
 5. Zamówienia będą realizowane według kolejności ich dokonania oraz według daty wpłynięcia należnej kwoty na konto. W przypadku, gdy kupującym będzie Konsument, zamówienia będą realizowane w terminie 10 dni od złożenia zamówienia.
 6. Jeżeli zamówienie nie może być zrealizowane ze względu na podanie przez klienta nieprecyzyjnych lub nieprawdziwych danych w postaci: adresu e-mail, numeru telefonu itp., pod którym będzie możliwe potwierdzenie zamówienia; Sprzedający podejmie próbę kontaktu z klientem celem usunięcia wątpliwości. W przypadku, gdy wątpliwości nie będą możliwe do usunięcia, Sprzedający odstąpi od realizacji zamówienia i zwróci klientowi zapłaconą kwotę.
 7. Złożenie przez klienta zamówienia stanowi oświadczenie woli będące ofertą zawarcia umowy sprzedaży. Klient jest związany złożoną ofertą do momentu otrzymania odpowiedzi Sprzedającego o potwierdzeniu lub odmowie przyjęcia zamówienia. Umowę uważa się za zawartą z momentem potwierdzenia przyjęcia zamówienia przez Sprzedającego, które nastąpi w formie elektronicznej poprzez przesłanie klientowi wiadomości e-mail, na podany przez niego adres.
 8. Po zawarciu umowy klient otrzyma na podany przez siebie adres wiadomość e-mail zawierającą potwierdzenie istotnych elementów zamówienia, tj. przede wszystkim cenę zakupu, numer zamówienia, formę płatności, przewidywany czas dostawy.

§ 3 Płatności

Sklep akceptuje następujące formy płatności

 • Wysyłka kurierska pobraniowa GLS - 10 zł
 • Odbiór osobisty w siedzibie w Poznaniu - przedpłata, karta kredytowa lub gotówka - 0 zł
 • Przedpłata na konto (przelew bankowy) - 10 zł

W przypadku zamówienia powyżej 350 zł, wysyłka jest bezpłatna.

Dane do przelewu

RWK Cosmetics Sp. z o.o.

ul. Tomaszewskiego 11, 60-692 Poznań

Numer konta bankowego:

Santander Bank Polska S. A. PL - 03 1090 1362 0000 0001 5634 7735

Przy przedpłacie na konto zamówiony towar jest wysyłany po zaksięgowaniu danej wpłaty.

Przy wyborze płatności przelewem czas oczekiwania na wpłynięcie środków na nasze konto to 7 dni roboczych. W przypadku braku płatności w tym czasie zamówienie będzie anulowane.

§ 4 Dostawa

 1. Koszty dostawy zamówienia, pobrania, ubezpieczenia przesyłki oraz inne koszty związane z dostawą zamówionych produktów pokrywa klient. Ostateczna kwota zamówienia, z wyszczególnionymi należnościami z tytułu dostawy jest komunikowania klientowi bezpośrednio przed złożeniem zamówienia.
 2. Przesyłki realizowane są na terenie całego kraju. W przypadku wysyłek zagranicznych, dla pozostałych produktów, jedyną formą płatności jest przedpłata na konto po wcześniejszym ustaleniu warunków dostawy.
 3. Zamówienia pobraniowe złożone do godz. 12:00 powinny być realizowane tego samego dnia. W przypadku, kiedy zamówienie nie może zostać zrealizowane z powodu braku wybranego produktu na magazynie / wyczerpania asortymentu, klient zostanie o tym poinformowany i będzie mógł zmienić lub anulować zamówienie lub otrzymać towar w późniejszym terminie.
 4. Wszystkie przesyłki, są realizowane za pośrednictwem kuriera GLS.
 5. Sprzedający dokłada wszelkich starań zabezpieczając towary do wysyłki, aby dotarły do klienta w stanie nieuszkodzonym.
 6. Klient będący Przedsiębiorcą, który dokona zamówienia z płatnością za pobraniem a nie odbierze przesyłki, w celu ponownego dokonania zamówienia będzie musiał w pierwszej kolejności pokryć koszty dostawy i zwrotu poprzedniego zamówienia. W przypadku klientów będących Konsumentami, Sprzedający uprawniony będzie do odmowy realizacji nowego zamówienia.

§5 Reklamacja i Zwroty

 1. Produkty oferowane w Sklepie internetowym są fabrycznie nowe i oryginalne. Sprzedający ma obowiązek dostarczenia klientowi rzeczy bez wad.
 2. Sprzedający odpowiada względem klienta za niezgodność zamówionego towaru z umową na zasadach przewidzianych stosownymi przepisami prawa.
 3. W przypadku stwierdzenia przez klienta, że dostarczony towar jest niezgodny z umową (wadliwy) należy złożyć reklamację. Zalecane jest złożenie reklamacji drogą pocztową, poprzez odesłanie towaru wraz z pisemnym opisem wady lub formularzem reklamacyjnym pobranym ze strony Sklepu. Wysyłka może być dokonana listem poleconym, paczką lub inną formą przesyłki, na adres siedziby Sprzedającego, z dopiskiem: “Reklamacja”. Klient może również kontaktować się ze Sklepem w kwestii reklamacji w każdy inny sposób wskazany na stronie internetowej Sklepu (e-mail, telefonicznie).
 4. Jeżeli klient jest Konsumentem, otrzyma on informację o sposobie rozpatrzenia reklamacji w terminie do 14 dni liczonych od dnia następnego po otrzymaniu przez Sklep przesyłki zawierającej reklamowany towar. W przypadku pozytywnego rozpatrzenia reklamacji, Sprzedający dostarczy Konsumentowi produkt pełnowartościowy (naprawiony lub nowy), a gdy okaże się to niemożliwe (np. wyczerpanie zapasów magazynowych), zwróci pełną kwotę zapłaconej ceny towaru wraz z innymi poniesionymi kosztami. Powyższe postanowienia nie ograniczają praw Konsumenta, wynikających z obowiązujących przepisów prawa.
 5. W przypadku nie uwzględnienia reklamacji, towar zostanie odesłany wraz z opinią co do niezasadności reklamacji.
 6. Sprzedający nie udziela na sprzedawane produkty osobnej, własnej gwarancji w rozumieniu art. 577 i nast. Kc. Jeżeli na dany produkt została udzielona gwarancja przez producenta (importera), fakt ten będzie odnotowany w opisie produktu znajdującym się na stronie internetowej Sklepu. W takim przypadku uprawnienia klienta z gwarancji określać będą postanowienia karty gwarancyjnej lub inne oświadczenia producenta (importera). Nawet jednak w takim wypadku, podmiotem zobowiązanym z gwarancji będzie producent (importer) lub inny podmiot, który gwarancji udzielił, nie zaś Sprzedający.

§6 Prawo Odstąpienia od Umowy

 1. Konsumentom przysługuje prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa:
  1. w przypadku umów zawartych do dnia 24 grudnia 2014 r. włącznie - zgodnie z art. 7 ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumenta oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (tekst jednolity: Dz. U. 2012 r. poz. 1225 z późn. zm.),
  2. W przypadku umów zawartych od dnia 25 grudnia 2014 r. włącznie – zgodnie z art. 27 i kolejnymi ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta.
 2. Sprzedający udostępnia zgodny z ustawą wzór formularza odstąpienia od umowy oraz wymagane ustawą pouczenie.
 3. W przypadku odstąpienia od umowy o którym mowa powyżej, koszty wysyłki podlegają, z zastrzeżeniem ustępu 4 poniżej, zwrotowi na następujących zasadach:
  1. w przypadku umów zawartych do dnia 24 grudnia 2014 r. włącznie – zwrotowi podlega koszt wysyłki towaru „do Kupującego” (uiszczony wraz z ceną Zamówienia), Kupujący zobowiązany jest natomiast ponieść koszt odesłania towaru z powrotem „do Sprzedającego”;
  2. W przypadku umów zawartych od dnia 25 grudnia 2014 r. włącznie – zasady zwrotu kosztów wysyłki określa pouczenie.

§7 Ochrona Danych Osobowych

 1. Sprzedający jest Administratorem danych osobowych klientów w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002 r., nr 101, poz. 926 z ze zm.).
 2. Sprzedający oświadcza, że dane osobowe klientów są przetwarzane zgodnie z w/w ustawą oraz wydanymi na jej podstawie przepisami wykonawczymi.
 3. Wszelkie dane osobowe udostępnione przez klientów są przetwarzane wyłącznie w celu wykonania zawieranych umów sprzedaży (zrealizowania zamówień).
 4. Dane osobowe klientów nie są udostępniane podmiotom trzecim, z wyjątkiem podwykonawców, pracowników lub współpracowników Sprzedającego, świadczących usługi lub wykonujących pracę w związku z realizacją zamówień oraz podmiotom świadczącym usługi w zakresie windykacji. Dane osobowe będą udostępnione powyższym podmiotom wyłącznie w celu zapewnienia prawidłowej realizacji zamówień i egzekwowania wykonania zawartych umów.

§8 Postanowienia Końcowe

 1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem, obowiązują przepisy Kodeksu Cywilnego, ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, ustawy o prawach konsumenta oraz inne przepisy powszechnie obowiązującego prawa.
 2. Klient związany jest treścią regulaminu, obowiązującą w momencie składania zamówienia.
 3. Sklep zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego regulaminu. Jakiekolwiek zmiany nie mają wpływu na sytuację osób, które złożyły zamówienia przed opublikowaniem zmiany.
* Wszystkie znajdujące się w serwisie znaki towarowe i nazwy firm, zostały użyte jedynie w celu informacyjnym i są wyłączną własnością tychże firm.